Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Maak je een afspraak, dan wordt er vanuit gegaan dat je deze voorwaarden hebt gelezen en akkoord bent met de inhoud.
Als je gebruik maakt van een van mijn diensten en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? Dan zoeken we samen een oplossing.

1. Bedrijfsgegevens

Kelly de Kraker – Holy Health House
J. Boezerstraat 43, 2552 DK Den Haag
info@holyhealthhouse.nl – 0614591451
KvK 86694375 – BTW NL004295495B65

2. Definities

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

– Ik: Kelly de Kraker in mijn bedrijf Holy Health House, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86694375 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
– Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst afneemt, of een andere overeenkomst aangaat met mij.
– Dienst: alle vormen van lichaamsgerichte behandelingen en informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

3. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor elke lichaamsgerichte behandeling, massage, voedingsconsult, leefstijladvies, koopovereenkomst en transactie tussen Holy Health House en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan.

4. Diensten

– Ik zal alle diensten naar beste kennis, inzicht en vermogen uitvoeren en in overeenstemming met jouw wensen uitvoeren.
– Ik ben geen arts en stel geen diagnose. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van jouw behandeling die gericht is op verbetering van jouw welzijn. Raadpleeg te allen tijde je huisarts als je twijfelt over jouw gezondheid.
– Ondanks dat ik me houd aan de afspraken van het consult of traject, kan het zijn dat jij niet de gewenste resultaten behaalt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van alle voedings-, supplement- en leefstijladviezen.
– Jij levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het traject of de behandeling.
– De duur van een consult kan variëren.

5. Afspraak annuleren / No-show

– Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch worden geannuleerd op nummer 06-14591451 of per mail naar info@holyhealthhouse.nl
– Bij no-show of niet tijdig afzeggen zal de consultprijs in rekening worden gebracht.
– Indien je meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag ik de verloren tijd inkorten op de consultduur en toch de gehele afgesproken vergoeding berekenen.

6. Betaling

– Holy Health House vermeldt de tarieven van alle diensten en producten zichtbaar op de website. Ik ben vrijgesteld van BTW.
– Holy Health House behoudt zich het recht om te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.
– De cliënt dient direct na afloop van de afspraak de betaling contant of via een betaalverzoek te voldoen.
– Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, dan ontvang je een betalingsherinnering en wordt er overgegaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt.
– Ik behoud mij het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

7. Persoonsgegevens en privacy

– De cliënt voorziet Holy Health House vóór de eerste afspraak van alle gegevens, waarvan Kelly aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de diensten.
– Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie zoals bijvoorbeeld aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
– Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid en genezingsproces.
– Holy Health House neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar cliëntsysteem. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt zullen volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden.
– Holy Health House zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

8. Dossiervorming en geheimhouding

– Holy Health House betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het cliëntdossier worden opgeslagen.
– Holy Health House is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een behandeling, massage of consult. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Holy Health House verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

– Holy Health House is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Holy Health House is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, voedingssupplementen, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
– Holy Health House is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen ontstaan op of nabij het praktijkadres.
– De aansprakelijkheid van Holy Health House voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door Holy Health House gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft.

10. Klachtenprocedure

– Indien je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik werk, toch een klacht hebt over de geleverde diensten of mijn handelswijze, neem dan z.s.m. contact met me op zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
– Via SoloPartners ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, waarmee ik voldoe aan de zorgwet Wkkgz. Mochten wij toch niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kun je jouw klacht/geschil voorleggen aan Stichting Klachtenregeling.nl. Bekijk hier welke stappen je kunt nemen en lees het klachtenreglement.

Wil jij zelf de regie in handen en je borstgezondheid verbeteren?

Contact

06-14591451
info@holyhealthhouse.nl

 

Praktijklocatie

Den Haag

Openingstijden
(op afspraak)

Maandag        11:00 - 18:00
Dinsdag          11:00 - 18:00
Vrijdag            11:00 - 18:00

 

Schrijf je bericht

Fotocredit's: Mystic Meeting
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
KvK: 86694375
BTW: NL004295495B65

SoloPartners lidnr: 137815